Vaš pregledač ne podržava u potpunosti ovaj veb-sajt. Molimo Vas da ga nadogradite.

Reciklaža

Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Vrlo je važno najpre odvojiti otpad prema vrstama otpadaka. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene.U recikliranje spada sve što se može ponovno iskoristiti, a da se ne baci. 

Zagađenje u svetu predstavlja veliki problem zbog neadekvatnog odlaganja i recikliranja otpada. Spaljivanje smeća, ispuštanje otrovnih materija u vodu i divlje deponije su samo neki od načina na koji ljudi zagađuju sredinu. U Srbiji crne tačke zagađenja su Bor, Kolubara I Trepča, a u svetu svi razvijeniji glavni gradovi i prenaseljene oblasti predstavljaju opasnost za život ljudi. Neobrazovanost o reciklaži je uzrok sadašnjeg lošijeg kvaliteta života i predstavlja ozbiljnu pretnju po zdravlje.

Nastavi sa čitanjem

Izvori zagađenja voda i njihov uticaj na kvalitet vode u rekama i kupalištima

Pregled

  • Zagađenje vode
  • Izvori zagađenja
  • Posledice zagađivanja
  • Kupanje bez tuširanja je opasno
  • Zagađenje voda u Srbiji

,,Ono što je retko, skupo je. Voda kao najvažnija stvar na svetu, naprotiv, nema cenu.“ (Platon, 427-347. godine p.n.e)

Voda je izvor života na Zemlji. Ona zauzima ogroman deo površine planete Zemlje, čak 70%. Samo je mali deo te ogromne količine dostupan ljudima u smislu da je mogu koristiti za piće i druge potrebe. Slatke vode su svega 2,5% od ukupnih količina voda, a samo 20% slatkih voda pogodno je da se uz relativno malu popravku (prečišćavanje i dezinfekciju) iskoristi za ljudske potrebe.

Nastavi sa čitanjem